لیست دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت بهداشت

فارغ التحصیلان پزشکی در المان پس از اخذ مدرک، در صورت میتوانند در ایران به طبابت بپردازند که مدرک تحصیلی آنها توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی مورد تایید قرار گیرد. لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و اموزش پزشکی ایران شامل موارد زیر میباشد:

George August Gottingen

Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN

Freie Universitat Berlin

Ruhr-Universitat Bochum

Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn

Universitat Dusseldorf

University Essen

Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt

Albert Ludsig Universitat Freiburg

Universitat Hannover

Ruprech-karls Universitat Heidelberg

Christian-Albrechts Universitat zu Kiel

Ludwig-Maximilians Universitat Munchen

Wetfalische Wilhdms Universitat Munster

Philipps - Universitat Marburg

Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg

Erlangon Universitat

Humboldt University

Universitat Hamburg

University Johannes Gutenberg, Mainz

Ludwig-Maximilians University Munchen

University Bielefeld

Eberhard Karls University tubingen University of Tubingen

Techniche Universitat Munchen

Universitat Des saarlandes

Justus-Liebig universiat Giessen

Koln universiat

University of Leipzig

Luebeck University